Wykroczenia związane z bronią

Broń palna jest śmiertelnie niebezpieczna i wymaga od osoby, która się nią posługuje pewnych specyficznych umiejętności i dużej dozy odpowiedzialności. Odpowiednie szkolenie, znajomość zasad bezpieczeństwa oraz przestrzeganie procedur są niezbędne, aby minimalizować ryzyko wypadków i nieprawidłowego użycia.

Broń może być niebezpieczna zarówno dla osób, które jej używają, jak i dla innych w ich otoczeniu. Może spowodować obrażenia lub śmierć, jeśli nieodpowiednio się ją obsługuje, przechowuje lub używa w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa.

Osoby posiadające broń palną powinny być odpowiednio przeszkolone w zakresie jej obsługi, włącznie z technikami ładowania, rozładowywania, celowania, strzelania właściwego, czyszczenia i przechowywania. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, takich jak trzymanie palca z dala od spustu, traktowania każdej broni jakby była załadowana, unikania kierowania lufy w niewłaściwym kierunku oraz przechowywanie broni w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci lub osób nieuprawnionych.

Istnieją również przepisy prawne dotyczące posiadania, noszenia i używania broni palnej, które każdy posiadacz musi znać i przestrzegać, aby legalnie i bezpiecznie korzystać z broni palnej.

W Polsce, głównym aktem prawnym regulującym posiadanie i używanie broni palnej jest ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Ustawa ta zawiera przepisy dotyczące posiadania, nabycia, noszenia, przechowywania, używania i obrotu bronią palną oraz amunicją.

Art. 1. Ustawa określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic.

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Ww. ustawa zawiera również przepisy dotyczące przestępstw i wykroczeń związanych z posiadaniem, przechowywaniem, noszeniem i używaniem broni palnej. Zgodnie z tą ustawą, popełnienie pewnych czynów w zakresie broni palnej może być traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo, za które przewidziane są sankcje prawne.

Bronią w myśl ustawy jest (Art. 4. Ust. 1):

1) broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa;
2) broń pneumatyczna;
3) miotacze gazu obezwładniającego;
4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
a) broń biała w postaci: ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastetów i nunczaków, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
b) broń cięciwowa w postaci kusz,
c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Główną karą jakiej może się spodziewać użytkownik broni za popełnione wykroczenie jest kara aresztu albo grzywny. Dotyczy ona osób, które popełniają pomniejsze przewinienia oraz nie stosują się do przepisów zawartych w ustawie o broni i amunicji. Karze tej podlega osoba:

 • która bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. (Art. 51. Ust. 1)

oraz osoba, która (Art. 51. Ust. 2):

 • nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu (Pkt. 1);
 • nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni (Pkt. 2);
 • posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu (Pkt. 3);
 • nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego (Pkt. 4);
 • przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy (Pkt. 5);
 • wywozi za granicę, do państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, broń lub amunicję bez zgody właściwego organu Policji lub zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń oraz uprawniającego do wywozu broni (Pkt. 5a);
 • 5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej broń palną lub amunicję, bez zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej (Pkt. 5b);
 • przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna, bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (Pkt. 5c);
 • wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna bez zgody właściwego organu Policji (Pkt. 5d);
 • narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów innych niż operatorzy świadczący usługi pocztowe (Pkt. 6);
 • przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych (Pkt. 7);
 • przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego zabezpieczenia broni i amunicji (Pkt. 8);
 • przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc osobą do tego upoważnioną na podstawie odrębnych przepisów (Pkt. 9);
 • nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Pkt. 10);
 • używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami (Pkt. 11);
 • narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy (Pkt. 12);
 • nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni lub Europejskiej karty broni palnej (Pkt. 13);
 • nie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców oraz przybliżonej liczbie uczestników biorących w nich udział (Pkt. 14).

Ważne jest, aby użytkownicy broni byli świadomi tych przepisów, przestrzegali ich i byli dobrze poinformowani o swoich prawach i obowiązkach związanych z posiadaniem, noszeniem i używaniem broni palnej.

cdn.


Zobacz także

„Złota zasada” w ruchu drogowym
Agresja na drodze
Naruszenie godności symboli państwowych
Zakłócanie spokoju i porządku
Malowanie graffiti

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Wykroczenia związane z bronią”

 1. […] Wykroczenia związane z bronią […]

 2. […] Wykroczenia związane z bronią […]

Pozostaw komentarz