Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku jest zachowaniem nieetycznym i może być również niezgodne z prawem. Istnieją przepisy nakładające obowiązek udzielania pomocy osobom potrzebującym, w tym ofiarom wypadków. Nieudzielenie pomocy w takiej sytuacji może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.

Bezpośredni obowiązek niesienia pierwszej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia wynika z Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Pomoc ofiarom wypadków powinna być udzielana natychmiast, ponieważ każda minuta jest cenna dla ich zdrowia i życia. Osoby posiadające odpowiednie umiejętności i wiedzę, takie jak lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, są szczególnie zobowiązane do udzielania pomocy w takich sytuacjach.

Jednak nawet osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy i umiejętności mogą udzielić pomocy ofiarom wypadków poprzez wezwanie służb ratunkowych i udzielenie pierwszej pomocy, jeśli są w stanie to zrobić bezpiecznie. Ważne jest, aby zachować zimną krew i skupić się na tym, co należy zrobić, aby pomóc osobie potrzebującej. Nie należy panikować ani tracić czasu na bezproduktywne działania.

Oto kilka kluczowych kroków, na które należy zwrócić uwagę podczas udzielania pierwszej pomocy w wypadku:

  • Bezpieczeństwo: Najpierw należy upewnić się, że miejsce wypadku jest bezpieczne dla siebie i osoby potrzebującej. Jeśli istnieje ryzyko dalszego uszkodzenia, należy unikać bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym.
  • Ocena stanu poszkodowanego: Należy ocenić stan poszkodowanego, aby ustalić, jakiego rodzaju pomocy potrzebuje. Ważne jest, aby sprawdzić, czy poszkodowany oddycha i czy ma tętno.
  • Wezwanie służb ratunkowych: Należy jak najszybciej wezwać służby ratunkowe, aby uzyskać profesjonalną pomoc medyczną. Nie należy czekać z wezwaniem pomocy, ponieważ każda minuta jest cenna dla zdrowia i życia osoby potrzebującej.
  • Udzielenie pierwszej pomocy: W zależności od stanu poszkodowanego należy udzielić odpowiedniej pomocy. Może to obejmować ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, założenie opaski uciskowej, udrożnienie dróg oddechowych lub udzielenie sztucznego oddychania.
  • Czekając na przyjazd służb ratunkowych należy zadbać o to, aby poszkodowany pozostał w bezpiecznym miejscu i być z nim do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Należy również informować służby ratunkowe o stanie poszkodowanego i o wszelkich działaniach, jakie podjęto.
  • Udzielanie pierwszej pomocy trzeba kontynuować, jeśli to konieczne, aż do przyjazdu służb ratunkowych.

Jeśli nieudzielenie pomocy miało bezpośredni wpływ na stan zdrowia poszkodowanego lub prowadziło do jego śmierci może być uznane za przestępstwo, a osoba, która się tego dopuściła postawiona zostanie w stan oskarżenia..

Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Wykroczenie

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 44. Ust. 2. Pkt. 1. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 93. § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 20 zł do 5000 zł.

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

15 punktów karnych

Kod

A 04

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Samowolne umieszczanie znaków
Znak B-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Wprowadzenie w błąd funkcjonariusza co do swoich danych osobowych
Puszczanie psa luzem w lesie
P-18 stanowisko postojowe

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

2 odpowiedzi na „Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku”

  1. […] Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku […]

  2. […] Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku […]

Pozostaw komentarz