Dziecko na rowerku na drodze dla rowerów

Gdy na drodze dla rowerów spotykamy mamę opiekującą się małym dzieckiem, które jedzie niestabilnie i przeszkadza innym rowerzystom, możemy stwierdzić, że to opiekun, który nie zna przepisów, jest odpowiedzialny za tę sytuację. Opiekun powinien być świadomy, że zgodnie z prawem, dziecko poniżej 10 roku życia nie powinno samodzielnie poruszać się po drodze dla rowerów. Brak tej wiedzy może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz konfliktów z innymi użytkownikami drogi.

W przypadku, gdy mama ma pretensje do innych rowerzystów, że nie uważają na jej dziecko, ważne jest, aby zrozumiała, że to ona jako opiekun powinna zapewnić bezpieczne warunki jazdy dla swojego dziecka. Nieznajomość przepisów nie zwalnia opiekuna z odpowiedzialności i nie daje podstaw do oczekiwania, że inni użytkownicy drogi będą musieli dostosowywać swoje zachowanie do nieprawidłowego poruszania się dziecka na rowerze.

Według polskiego prawa, dzieci poniżej 10 roku życia poruszające się na rowerku uznawane są za pieszych uczestników ruchu drogowego. A w związku z tym nie są uprawnione do poruszania się po jezdni, a także na specjalnie wyznaczonych drogach dla rowerów – nawet jeżeli poruszają się w towarzystwie jadących z nimi na rowerach osób starszych. Dzieci w tym wieku uważane są za zbyt młode i niezdolne do samodzielnego poruszania się na rowerze w sposób gwarantujący im całkowite bezpieczeństwo.

Pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Zgodnie z Kodeksem Drogowym, dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się na rowerze tylko pod opieką osoby dorosłej, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Dzieci, jako piesi mogą korzystać wyłącznie z chodników / dróg dla pieszych lub dróg dla pieszych i rowerów, zawsze pod nadzorem dorosłego. Wjazd przez dziecko niemające ukończonych 10 lat na drogę dla rowerów jest traktowany jako wykroczenie i karany mandatem przyznawanym jego opiekunom. Zgodnie z art. 33 ust. 5 pkt. 1 Prawa o ruchu drogowym, takim jadącym po chodniku dzieckiem ma opiekować się osoba dorosła, która, w drodze wyjątku, również uzyskuje prawo do poruszania się chodnikiem.

Droga dla rowerów – drogę lub część drogi niebędącą jezdnią, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczoną do ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch i ruchu pieszych, w przypadkach przewidzianych w ustawie

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Źródło: Youtube

Małe dziecko na rowerku nie powinno wjeżdżać na drogę dla rowerów samodzielnie z kilku powodów:

  • Bezpieczeństwo – dzieci poniżej 10 roku życia często nie posiadają wystarczających umiejętności ani doświadczenia, aby poruszać się bezpiecznie w ruchu drogowym. Nie mają jeszcze w pełni rozwiniętej percepcji i umiejętności oceny sytuacji na drodze, co może zwiększać ryzyko wypadków.
  • Interakcje z innymi użytkownikami dróg – dzieci w młodym wieku mogą mieć trudności w utrzymaniu stabilności na rowerze, co może sprawić, że ich jazda staje się nieprzewidywalna dla innych uczestników ruchu, takich jak piesi czy inni rowerzyści. Dzieci potrzebują dodatkowego nadzoru i wsparcia dorosłych, aby uniknąć kolizji i zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i innym.
  • Brak znajomości przepisów drogowych – małe dzieci mogą nie znać przepisów drogowych w dostatecznym stopniu, aby poruszać się bezpiecznie na drodze dla rowerów. Przepisy dotyczące ruchu drogowego wymagają zrozumienia i przestrzegania, a dzieci w młodym wieku mogą jeszcze nie mieć takiej wiedzy.
  • Potencjalne zagrożenia – drogi dla rowerów mogą być stosunkowo ruchliwe, szczególnie w obszarach miejskich. Małe dziecko może nie być w stanie przewidzieć i odpowiednio zareagować na różne sytuacje na drodze, takie jak nagłe hamowanie czy wyprzedzanie przez inne pojazdy.

Kiedy więc, dziecko może zgodnie z prawem wjechać na drogę dla rowerów lub jezdnię? Wymagane jest spełnienie dwóch warunków: ukończenie 10 roku życia oraz zdanie egzaminu na kartę rowerową poświadczone odpowiednim dokumentem, którego posiadanie będzie wymagane aż do 18 roku życia.

Art. 8. Ust. 1. Pkt. 10. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi 10 lat – dla roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Karta rowerowa jest dokumentem potwierdzającym, że dziecko ukończyło kurs bezpiecznej jazdy na rowerze oraz zdobyło wiedzę z zakresu przepisów drogowych. Zazwyczaj kurs ten odbywa się w szkołach podstawowych lub w innych instytucjach, takich jak policja czy organizacje zajmujące się edukacją drogową. Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu, dzieci otrzymują kartę rowerową.

Art. 7. Ust. 1. Pkt. 2. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

W przypadku ukończenia 10 roku życia i posiadania karty rowerowej, dzieci mają prawo poruszać się samodzielnie na rowerze po drodze dla rowerów, a nawet po jezdni. Jednak nadal ważne jest, aby dzieci w młodym wieku poruszały się pod nadzorem dorosłych i były świadome niebezpieczeństw występujących na drodze.


Wykroczenie

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 11. Ust. 4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 50 zł

Punkty karne

brak

Kod

brak

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Chodzenie po drodze dla rowerów
Znak B-9 zakaz wjazdu rowerów
Znak B-41 zakaz ruchu pieszych
Przebieganie przez przejście dla pieszych
Jazda rowerami obok siebie

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o Punktyartykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz