Kto powinien uprzątnąć śnieg z chodnika?

Obowiązkiem usuwania śniegu z chodników jest obciążony właściciel nieruchomości, przy której znajduje się chodnik. Jeśli chodnik jest wspólny dla kilku nieruchomości, obowiązek usuwania śniegu spoczywa na wspólnotach mieszkaniowych lub zarządcach nieruchomości. W przypadku, gdy chodnik znajduje się na terenie gminy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, obowiązek usuwania śniegu spoczywa na gminie. Warto pamiętać, że usuwanie śniegu z chodników jest obowiązkiem nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa ludzi korzystających z chodników.

Piesi, którzy chodzą po nieodśnieżonym lub śliskim chodniku, są narażeni na ryzyko upadków i urazów. Jeśli chodnik jest nieodśnieżony, może być bardzo śliski i trudny do pokonania. Śliskie chodniki mogą być również niebezpieczne dla osób niepełnosprawnych lub starszych albo dzieci, które mogą mieć trudności z utrzymaniem równowagi. Warto więc pamiętać o obowiązku usuwania śniegu z chodników i dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób z nich korzystających.

Chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Za nieodśnieżenie chodnika grozi mandat karny w wysokości od 100 do 250 złotych. Warto jednak pamiętać, że kara ta może być nałożona tylko wtedy, gdy odmowa usunięcia śniegu z chodnika stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi korzystających z chodnika. W przypadku, gdy chodnik jest lekko pokryty śniegiem lub jest suchy, a osoba odpowiedzialna za jego odśnieżenie podjęła już działania w tym kierunku, kara może zostać uniewinniona.

Należy pamiętać, że obowiązek usuwania śniegu z chodników nie jest tylko kwestią odpowiedzialności finansowej, ale przede wszystkim odpowiedzialnością za bezpieczeństwo innych osób. Dlatego warto dbać o to, aby chodniki były odśnieżane i odpowiednio przygotowane do użytkowania, nawet jeśli nie groziłby za to mandat.

Źródło: Youtube

Podstawą prawną ukarania zarządcy nieruchomości za nieodśnieżenie chodnika jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie posesji oraz na przyległych do niej chodnikach. W myśl tej ustawy, właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania z chodników śniegu i lodu w czasie ich występowania. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wywiąże się z tego obowiązku, może zostać ukarany mandatem karnym lub sprawa może być skierowana do sądu.

Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Odpowiedzialność za wypadek na nieodśnieżonym chodniku, w wyniku którego osoba doznała obrażeń, zależy od okoliczności konkretnej sytuacji. Aby ustalić, kto jest odpowiedzialny za wypadek, konieczne jest dokładne zbadanie okoliczności zdarzenia i ustalenie, czy właściciel lub zarządca terenu rzeczywiście nie wywiązał się ze swojego obowiązku utrzymania chodników w bezpiecznym stanie. W niektórych przypadkach może okazać się, że to osoba poszkodowana była winna wypadkowi (np. jeśli nie zachowała ostrożności podczas chodzenia lub jeśli była pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających). W takim przypadku odpowiedzialność za szkody może spoczywać na osobie poszkodowanej.

Podstawą prawną dochodzenia odszkodowania za złamanie nogi w wyniku wypadku na nieodśnieżonym chodniku może być art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Oznacza to, że osoba, która wyrządziła drugiej osobie szkodę w wyniku swojej winy, jest zobowiązana do naprawienia szkody, jaką ta osoba poniosła.

Tragedia na śliskim chodniku. Mężczyzna nie przeżył upadku

Jeśli osoba poszkodowana udowodni, że np. złamanie nogi na nieodśnieżonym chodniku zostało spowodowane przez zaniechanie innej osoby, może dochodzić odszkodowania za szkodę, jaką poniosła w wyniku wypadku. Odszkodowanie to może obejmować zarówno koszty leczenia, jak i straty finansowe, takie jak utracone dochody z tytułu niezdolności do pracy. Możliwe jest także uzyskanie odszkodowania za doznaną krzywdę oraz zadośćuczynienia za cierpienie fizyczne i psychiczne.

Przejdź na stronę 2.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Kto powinien uprzątnąć śnieg z chodnika?”

  1. […] Kto powinien uprzątnąć śnieg z chodnika? […]

%d bloggers like this: