Nieutrzymanie porządku na terenie nieruchomości

Utrzymanie czystości na terenie nieruchomości jest bardzo ważne z wielu powodów. Przede wszystkim, czyste i zadbane otoczenie wpływa pozytywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców oraz pracowników, jeśli nieruchomość jest miejscem pracy. Czyste otoczenie może również przyciągać nowych klientów i klientki oraz podnosić wartość nieruchomości.

Ponadto, utrzymanie czystości na terenie nieruchomości jest ważne ze względów estetycznych. Brudne i zaniedbane otoczenie może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy lub instytucji i zniechęcać klientów i klientki do korzystania z jej usług.

Wreszcie, utrzymanie czystości na terenie nieruchomości jest ważne również ze względów higienicznych i sanitarnych. Brak regularnego sprzątania i usuwania odpadów może prowadzić do rozwoju chorobotwórczych bakterii, grzybów i insektów, co z kolei może prowadzić do chorób i infekcji.

Odpowiedzialność za utrzymanie czystości na terenie nieruchomości zależy od rodzaju nieruchomości i umowy między właścicielem nieruchomości a użytkownikami lub najemcami.

W przypadku nieruchomości mieszkalnych wielolokalowych, zwykle obowiązek utrzymania czystości spoczywa na mieszkańcach, choć czasami w ramach opłat za zarządzanie nieruchomością, wliczone są usługi sprzątające na klatkach schodowych, w holach lub na zewnątrz budynku.

Art. 2. Ust. 1. Pkt. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W przypadku nieruchomości komercyjnych, to właściciele lub zarządcy nieruchomości zwykle są odpowiedzialni za utrzymanie czystości na terenie nieruchomości, a czasami umowa wynajmu przewiduje, że najemca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w swoim wynajmowanym lokalu.

Istnieją przepisy regulujące kwestie utrzymania czystości na terenie nieruchomości i sankcjonujące za zaniedbanie w tej kwestii. Kara za nieutrzymanie czystości na terenie nieruchomości może wynikać z naruszenia przepisów prawa dotyczących higieny, zdrowia publicznego lub ochrony środowiska.

W Polsce, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości lub jej zarządca ma obowiązek dbać o utrzymanie czystości na swoim terenie, a w przypadku zaniedbania tej odpowiedzialności, może być ukarany grzywną lub inną sankcją administracyjną. Warto jednak podkreślić, że przepisy i kary za nieutrzymanie czystości na terenie nieruchomości są zwykle związane z określonymi sytuacjami, takimi jak gromadzenie śmieci czy zanieczyszczenie środowiska.


Wykroczenie

Naruszenie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowania się do wskazań wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 5. Ust. 1. Pkt. 3b. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 117. § 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości od 100 zł do 250 zł.

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Kto powinien uprzątnąć śnieg z chodnika?
Usuwanie wraków z drogi publicznej
Żebranie
Malowanie graffiti
Nieobyczajny wybryk

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Pozostaw komentarz