Znak B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Znak B-13 to znak pionowy oznaczający zakaz ruchu / wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. Należy do kategorii znaków drogowych pionowych. Ustawiany jest w miejscach szczególnie wrażliwych na ewentualny wybuch lub skażenie, jak chociażby gęsto zaludnione centra miast, gdzie skutki takiego zdarzenia byłyby wyjątkowo groźne dla mieszkańców, trudne do opanowania i usunięcia. Bywa też usytuowany w pobliżu miejsc objętych nadzorem służb bezpieczeństwa ze względu na ich strategiczne znaczenie, których niezakłócone funkcjonowanie jest istotne z punktu widzenia państwa.

Znak dotyczy pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi ADR barwy pomarańczowej. Tablica taka, z umieszczonymi na niej numerami rozpoznawczymi stosowana jest przy przewozach materiałów niebezpiecznych w cysternach lub luzem. Przy przewozach w tzw. sztukach przesyłki stosowane są tablice pomarańczowe bez numerów rozpoznawczych.

Tablica ADR 22 (gaz skroplony schłodzony, duszący) / 1977 (azot schłodzony)

Tablica ADR – pomarańczowa odblaskowa tablica informacyjna, umieszczona na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne. Wymiar standardowy tablicy to 40×30 cm. Zawiera dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji. Obowiązuje w transporcie drogowym w krajach objętych umową ADR. Na tablicach ADR znajdują się dwa oznaczenia w formie liczbowej:

  • numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa (HIN) – dwie lub trzy cyfry (w liczniku)
  • numer rozpoznawczy materiału (UN) – cztery cyfry (w mianowniku)

Szczegóły oznaczeń można znaleźć na stronie Wikipedii.

Zakaz wyrażony znakiem B-13 obejmuje osiem kategorii towarów niebezpiecznych wg. klasyfikacji ADR – L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych). Umowa ADR jest aktem prawnym, obejmujący zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

  • Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
  • Klasa 2 – Gazy
  • Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne
  • Klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne
  • Klasa 4.2 – Materiały samozapalne
  • Klasa 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
  • Klasa 5.1 – Materiały utleniające
  • Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne
Znak B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi” umieszczony na znaku uzupełniającym F-6 „znak uprzedzający umieszczony przed skrzyżowaniem”

Znak B-13 może występować samodzielnie lub na znaku uzupełniającym F-6 „znakiem uprzedzającym umieszczonym przed skrzyżowaniem”; lub wspólnie z tabliczkami umieszczonymi pod znakiem: T-20 „tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym znak obowiązuje” i T-21 „tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Znak B-13 może też być umieszczony pod znakiem E-17a „miejscowość”, D-42 „obszar zabudowany”, D-52 „strefa ruchu” i obowiązuje na całym obszarze wyznaczonym znakiem początkowym, aż do odwołania znakiem, odpowiednio: E-18a „koniec miejscowości”, D-43 „koniec obszaru zabudowanego”, D-53 „koniec strefy ruchu”.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 19. Ust. 1. Znak B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi” oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 250 zł

Punkty karne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.

2 punkty karne

Kod

C 15

Uprawnienia mandatowe

Policja


Zobacz także

Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy samochodem
Nieudostępnienie swoich dokumentów tożsamości funkcjonariuszowi
Używanie klaksonu na obszarze zabudowanym
Wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle
Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Pozostaw komentarz