Czy pojazd uprzywilejowany może stać na zakazie?

Straż pożarna, pogotowie, policja, ratownictwo chemiczne, straż graniczna, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, wojsko, Służba Więzienna, Służba Ochrony Państwa, straż miejska, ratownicy górscy, Służby Parku Narodowego, ratownicy wodni, Służba Celno-Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego, jednostki niewymienionej wcześniej jeżeli są używane w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego.

To przykłady służb posiadających pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.

Pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Pojazdy uprzywilejowane, to pojazdy samochodowe posiadające niebieskie światła błyskowe i syrenę o zmiennym tonie, które na co dzień mamy okazję obserwować na drogach.

Pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Wykorzystanie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym reguluje Art. 53 ustawy Prawo o ruchu drogowym, gdzie znaleźć można m. in. informację, iż pojazd uprzywilejowany może nie stosować się do: (1) przepisów o ruchu pojazdów, (2) zatrzymania i postoju oraz do (3) znaków i sygnałów drogowych, za wyjątkiem poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

Powyższe może się odbywać wyłącznie w sytuacji, kiedy pojazd uprzywilejowany jest częścią kolumny pojazdów uprzywilejowanych lub służy do przewożenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe; ale, przede wszystkim, kiedy bierze udział w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Podczas przemieszczania się po drogach pojazd uprzywilejowany musi emitować niebieskie sygnały świetlne oraz sygnały dźwiękowe równocześnie, a po zatrzymaniu się wyłącznie niebieskie sygnały świetlne.

Jakie więc najważniejsze wnioski z tego płyną?

Pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo podczas poruszania się w ruchu ulicznym przed innymi uczestnikami ruchu drogowego, którzy są zobowiązani do zapewnienia mu bezkolizyjnego przejazdu do punktu docelowego. Jest to uwarunkowane zachowaniem szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym w sytuacjach, w których nie stosuje się on do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Sposób zachowania się pozostałych kierowców podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego został opisany, w artykule: Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu.

Osób postronnych nie powinien również dziwić widok pojazdu uprzywilejowanego w różnych zaskakujących miejscach, w których innych samochodów zazwyczaj się nie widzi, jak: zatrzymanego na środku jezdni, na chodniku, czy chociażby w strefie obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Jeżeli pojazd ma w takiej sytuacji włączone niebieskie światła błyskowe, oznacza to, że bierze udział w akcji ratowania ludzkiego zdrowia, życia lub mienia; ewentualnie, że egzekwuje przepisy związane z zachowaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rzadkie przypadki, kiedy sygnały świetlne są używane w innych celach, niż wymienione powyżej są nielegalne, a kierowca, który się ich dopuszcza podlega karze. Poniższa kara dotyczy właśnie takiej sytuacji.


Wykroczenie

Bezprawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym.

Naruszone przepisy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Art. 53. Ust. 2. Pkt. 1. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy uczestniczy:

a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,

c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 300 zł

Punkty karne

brak

Kod

K12


Zobacz także

Zakaz zatrzymania na pasie między jezdniami
Częściowe parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej
Zmuszanie innych pojazdów do najeżdżania na linię ciągłą
Zaśmiecanie
Umieszczanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Czy pojazd uprzywilejowany może stać na zakazie?”

  1. […] Czy pojazd uprzywilejowany może stać na zakazie? […]

Pozostaw komentarz