Znak B-35 zakaz postoju

Znak drogowy B-35 oznacza zakaz postoju pojazdu za znakiem i dotyczy tej stronie drogi, po której został ustawiony (§ 28. Ust. 3. Pkt. 1. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji). W celu lepszego wskazania kierującym odcinka drogi na którym obowiązuje znak, mogą być pod nim umieszczone tabliczki wskazujące jego początek (tabliczka T-25a), kontynuację (tabliczka T-25b) i odwołanie (tabliczka T-25c); oraz tabliczka T-26 wskazująca stronę placu, której dotyczy znak.

Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

W przeciwieństwie do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” dopuszcza czasowe zatrzymanie pojazdu na drodze. Maksymalny czas postoju to nie więcej niż 1 minuta. W przypadku znaku B-35 istnieją jednak częste sytuacje, że dopuszcza się wydłużenie maksymalnego czasu postoju pojazdu ponad 1 minutę, co zawsze musi być wskazane na znaku napisem lub umieszczoną pod nim tabliczką. Jest to możliwe w miejscach, w których stała obecność samochodów powodowałaby wszelkiego rodzaju utrudnienia, jakkolwiek czasowe zatrzymanie auta, np. celem przeniesienia zakupów do mieszkania w bloku, nie spowoduje większych uciążliwości.

Znak B-35 dopuszczający postój pojazdu do 30 minut

Znak dotyczy wszystkich pojazdów, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych (wysyłających sygnały świetlne) prowadzących czynności na drodze, jak np. policja czy straż miejska. Nie dotyczy natomiast pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego (§ 28. Ust. 3. Pkt. 3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Zakaz zatrzymywania się wyrażony znakiem B-35 obowiązuje do miejsca odwołania tabliczką T-25c lub do najbliższego skrzyżowania.

Kierujący, w swoim dobrze zrozumianym interesie, powinien sprawdzić, czy w miejscu zaparkowania auta znak B-35 nie obowiązuje. Lepiej się upewnić i nie narażać się na mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny.


Wykroczenie

Niezastosowanie się do znaku B-35 „zakaz postoju”.

Naruszone przepisy

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 28. Ust. 1. Znak B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.

Kwalifikacja prawna

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Wysokość mandatu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Sprawca wykroczenia podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł

Punkty karne

1 punkt karny

Kod

C 19

Uprawnienia mandatowe

Policja, Straż Miejska


Zobacz także

Tabliczki wskazujące początek, kontynuację, koniec zakazu postoju lub zatrzymywania się
Strefa zamieszkania
Powierzchnia wyłączona z ruchu
Tabliczki wskazujące początek, kontynuację, koniec zakazu postoju lub zatrzymywania się
Znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeżeli interesują Ciebie zagadnienia związane z ruchem drogowym lub kwestiami prawnymi kodeksu wykroczeń i chcesz być na bieżąco, możesz zasubskrybować powiadomienia o nowych artykułach; komentuj, zadawaj pytania dotyczące interesujących Cię zagadnień. Zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Treści z serwisu mandatownik.pl mają na celu polepszenie znajomości przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Informacje tutaj zawarte nie są ostateczną wykładnią i mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny. Autor treści nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w serwisie mandatownik.pl.


przez

Tagi: